Celkem zaregistrováno: Revizních techniků: 156 Firem: 105

Přeskočit na hlavní navigaciTLAKOVÁ

 

Tlakové nádoby 

Druh revize Předpis dle ČSN Lhůta 
Výchozí revize ČSN 69 0012,  čl.90 před uvedením do provozu
První provozní revize  ČSN 69 0012,  čl.91 do 14 dnů uvedení nádoby do provozu
Provozní revize ČSN 69 0012,  čl.91 nejpozději do 1 roku od předchozí revize
Vnitřní revize ČSN 69 0012,  čl.94 provádí se ve lhůtě né delší 5 let
Zkouška těsnosti  ČSN 69 0012,  čl.107 provádí po každé vnitřní revizi
Tlaková zkouška ČSN 69 0012,  čl.117 + Vyhl. č. 18/1979 Sb., nejpozději 1x za 9 let od předchozí tl.zkoušky 

Výchozí revize:

Provádí se před uvedením do provozu -

 • nových nádob
 • rekonstruovaných nebo opravených 
 • u nichž došlo ke změně použití či přemístění

Provozní revize :

 • provádí se do 14 dnů po zahájení provozu (první provozní revize).
 • další nejméně do 1 roku s přihlédnutím na stav a stáří nádoby, konstrukci, k druhu, provozní tekutině a provozním podmínkám.
 • u zásobníků LPG a chladících zařízení 1x za 2 roky.

Vnitřní revize :

 • provádí se ve lhůtě né delší než 5 let
 • před a po rekonstrukcí , po opravách většího rozměru
 • před a po rekonstrukcí nebo po opravách většího rozsahu
 • byla-li nádoba mimo provoz delší dobu než 2 roky, před opětovným uvedením do provozu
 • po každém přemístění nádoby (netýká se  nádob pojízdných, přenosných, převozných a nově dodaných
 • při sezónním provozu před započetím každé sezony
 • před změnou pracovní tekutiny nebo při zhoršení její jakosti
 • byla-li nádoba odstavena z mimořádných důvodů (trhliny, netěsnosti, selhání výstroje, nebezpečí úrazu osob, neobvyklé jevy, deformace stěn, překročení max.teploty atd.) 
 • u chladicích zařízení se provádí pouze před a po rekonstrukcí , po opravách většího rozměru, byla-li nádoba odstavena z mimořádných důvodů 

 Zkouška těsnosti :

 • provádí se po každé vnitřní revizi
 •  je-li potřeba určení místa a rozsahu netěsnosti
 • po výměně zaválcovaných telesměnných trubek ve výměníku
 • rozhodne-li revizní technik nebo nařídí-li ji orgán dozoru

 Tlaková zkouška  :

 • nejpozději 1x za 9let od předcházející tlakové zkoušky pokud v pokynech není uvedena kratší lhůta
 • po každé opravě, úpravě nebo rekonstrukci 
 • po provozní přestávce delší 2 let, pokud je to na základě vnitřní revize nutné
 • po přemístění nádoby (netýká se nádob pojízdných, přenosných, převozných a nově dodaných), pokud je to na základě vnitřní revize nutné
 • po překročení limitních parametrů, při kterých by mohlo dojít k poškození stěn nádoby

 

 Parní a horkovodní kotle

 Druh revize Předpis dle ČSN Lhůta
První provozní revize ČSN 07 0710 do 14 dnů od zahájení provozu kotle
Provozní revize ČSN 07 0710,  čl.96 nejpozději po 3 měsících provozu
Vnitřní revize ČSN 07 0710,  čl.98 provádí se nejpozději po  1 roce provozu
Zkouška těsnosti ČSN 07 0710,  čl.117 provádí se po každé vnitřní revizi
Tlaková zkouška ČSN 07 0710,  čl.124 + vyhl.   č. 18/1979 Sb., minimálně 1x za 9 let od předchozí tl. zkoušky
Odborná prohlídka nízkotlaké kotelny Vyhl. č. 91/1993 Sb., 16  1x za rok

Před provozem :

Kotle se smějí uvést do provozu, jestliže jejich stav neohrožuje bezpečnost osob a okolí.

 • u nich byly provedeny úspěšně stavební a první tlakové zkoušky a mají dokumentaci včetně předběžných provozních předpisů (zkušební provoz)
 • jejich výstroj, pomocná zařízení a příslušenství odpovídají požadavkům příslušných předpisů (zkušební provoz)
 • bylo-li odborným šetřením projektanta, investora, výrobce nebo montážní organizace a provozovatele zjištěno, že kotel a jeho umístění vyhovuje příslušné dokumentaci a předpisům
 • u kotlů vybavených zařízením k záchytu pevných nebo plynných škodlivin byla tato zařízení funkčně přezkoušena a schopna své činnosti
 • byly vypracovány místní provozní předpisy 

Provozní revize :

 • provádí se soustavně s přihlédnutím k druhu, konstrukci, stavu, stáří a provozním podmínkám kotlů, nejpozději však po 3 měsících
 • po provozní přestávce delší než 2 měsíce se provádí při uvádění do provozu

Vnitřní revize :

 • před a po každém čistění kotle na straně pracovní látky, nejpozději však vždy po 1 roce provozu
 • nařídí-li ji dozorčí orgán
 • má-li být znovu uveden do provozu kotel vyřazený z provozu na dobu delší než 1 rok
 • před a po každé generální opravě nebo přestavbě kotle
 • před a po každém přemístění stabilního kotle
 • u sezónního provozu před zahájením sezony
 • ve všech případech, kdy z důvodu ohrožení bezpečného provozu bylo nutné kotel ihned odstavit
 • po zhoršení předepsané jakosti napájecí nebo kotelní vody
 • po překročení konstrukčního, popř. max. dovoleného tlaku nebo max. dovolené teploty

 Zkouška těsnosti :

 • provádí se po každé vnitřní revizi
 • po každém otevření a novém uzavření tlakového celku
 • po drobných opravách, jež nevyžadují oprávnění
 • před každou kontrolní tlakovou zkouškou
 • nařídí-li to dozorčí orgán

Tlaková zkouška :

 • provádí se nejpozději 1x za  9let od předcházející tlakové zkoušky zkušebním přetlakem
 • po každém přemístění stabilního kotle před zahájením provozu
 • po provozní přestávce delší 2 let
 • nařídí-li to dozorčí orgány

Rozdělení kotlů :

1.třída - parní kotle s jmenovaným množstvím vyráběné páry nad 115 t/hod

2.třída - parní kotle s jmenovaným množstvím vyráběné páry nad 50 do 115 t/hod nebo horkovodní kotle s tep.Výkonem nad 35mw

3.třída - parní kotle s jmenovaným množstvím vyráběné páry nad 8 do 50 t/hod nebo horkovodní kotle s tep.Výkonem nad 5,8 do 35 mw

4.třída - parní kotle s jmenovaným množstvím vyráběné páry do8 t/hod nebo horkovodní kotle s tep.výkonem do 5,8 mw

 

Nízkotlaké kotelny :

Odborná prohlídka :

 • před uvedením kotelen do provozu
 • po každé generální opravě a rekonstrukci kotlů
 • při změně druhu paliva
 • vždy po 1 roce provozu
 • u sezónního provozu před zahájením každé sezóny

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Pro provedení výchozí revize budete potřebovat : 

 • projektovou dokumentaci revidovaného zařízení
 • montážní deník
 • zprávy o ostatních revizích provedených na souvisejících zařízení

Pro provedení provozní revize, vnitřní revize nebo tlakové zkoušky budete potřebovat:

 • zprávu o výchozí revizi
 • zprávu o poslední provozní revizi, vnitřní revizi, tlakové zkoušce
 • zprávu o ostatních revizích provedených na souvisejících zařízení
 • pasport zařízení

 

  


Poptávka revize

Poptejte revizi a nejbližší technik se Vám ozve s nabídkou.

Poptat revizi

Informace pro techniky

 

Nejlépe hodnocení

Poslední registrace


Hlavní menu:

 • Úvod
 • Databáze techniků
 • Revize
 • Pro revizáky
 • Kontakty
 • Přeskočit na obsah


  Poptávka revize

  Poptejte revizi a nejbližší technik se Vám ozve s nabídkou.