Celkem zaregistrováno: Revizních techniků: 156 Firem: 105

Přeskočit na hlavní navigaciLegislativa

Legislativní rámec

zákon 183/2006 Sb. v aktualizovaném znění (stavební zákon)
zákon 133/1985 Sb. v aktualizovaném znění (požární zákon)
vyhláška 268/2009 Sb. v aktualizovaném znění (o technických požadavcích na stavby)
nařízení vlády 91/0210 Sb. (o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv)
česká národní norma ČSN 73 4201:2010 (komíny a kouřovody – navrhování, provádění a připojování spotřebičů paliv)
evropská harmonizovaná norma ČSN EN 15 287-1 + A1/A2:2010 (komíny – navrhování, provádění a přejímka komínů)

3.1 – zákon 183/2006 Sb. v aktualizovaném znění (stavební zákon)

Základním legislativním předpisem pro provádění revizí spalinových cest obecně je stavební zákon, který v § 119 mimo jiné říká, že „Stavebník zajistí, aby byly před započetím užívání stavby provedeny a vyhodnoceny zkoušky předepsané zvláštními právními předpisy“. Těmito zvláštními právními předpisy je mimo jiné míněno i NV 91/2010 (které nahradilo v poznámce mylně zmiňovanou vyhlášku 111/1981 Sb.), kde je termín revize spalinových cest detailně vymezen. Současně je tímto veškerá odpovědnost nejen za provedení, ale i za vyhodnocení revize přenesena na stavebníka.

Dalším důležitým paragrafem je § 103, který vymezuje, kdy není nutné stavební povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu. Z dikce tohoto paragrafu je zřejmé, že nejen stavby, ale i stavební práce a stavební úpravy, které se týkají vytápění, nelze provést bez stavebního povolení nebo ohlášení stavebnímu úřadu.

Lze tedy shrnout, že jakékoliv stavební činnosti, při kterých se nově realizuje nebo mění způsob vytápění, podléhají stavebnímu povolení nebo ohlášení stavebnímu úřadu a tudíž před zahájením užívání musí být mimo jiné provedena i revize spalinové cesty.
3.2 – vyhláška 268/2009 Sb. v aktualizovaném znění (o technických požadavcích na stavby)

Dalším předpisem je vyhláška o technických požadavcích na stavby, která je prakticky prováděcí vyhláškou ke stavebnímu zákonu.

Revize spalinových cest se týká § 24, odst. (1), který mimo jiné konstatuje, že „Bezpečnost spalinové cesty instalovaného spotřebiče musí být potvrzena revizní zprávou obsahující údaje o výsledku její kontroly vymezené normovými hodnotami“.

Další paragrafy této vyhlášky lze v oblasti spalinových cest chápat jako vymezení rizik a parametrů, které by měly být kontrolovány a dodrženy. Tak je nutné pohlížet na:

§ 11 odst. (3), (5) a (6) týkající se nutnosti přívodu venkovního vzduchu
§ 12 odst. (3) týkající se zákazu umisťování komínů do světlíkové nebo větrací šachty
§ 24 odst. (2) až (7) týkající se zákazu vyústění venkovní stěnou, požadavku na použité materiály, komínových štítků, výšky nad střechou, vztahem k nejbližšímu okolí, nejmenších povolených rozměrů průduchu, požadavky na kontrolovatelnost a čistitelnost a konečně požadavky na přístupové cesty. Ve všech těchto odstavcích vyhláška odkazuje na normované hodnoty, jimiž jsou myšleny hodnoty uvedené v ČSN 73 4201.
§ 37 odst. (3) týkající se požadavku na vodotěsné provedení vzduchovodu
§ 38 odst. (1) a (2) týkající se požadavku na bezpečný provoz spotřebičů, přívod spalovacího vzduchu a požadavků vůči životnímu prostředí a zdraví osob nebo zvířat.

V zájmu objektivity je nutné poznamenat, že pokud by se striktně trvalo na dodržení první věty § 24 odst. (1), nebylo by možné vystavit revizní zprávu fakticky na žádnou spalinovou cestu, protože podmínky zde stanovené nelze prakticky zkontrolovat. Je proto třeba tuto větu chápat jako obecnou deklaraci funkce spalinové cesty.

Lze tedy shrnout, že je potvrzena nutnost revizní zprávy spalinové cesty a navíc je na úroveň vyhlášky posílena značná část ČSN 73 4201, a to včetně části týkající se revize spalinové cesty.
3.3 – zákon 133/1985 Sb. v aktualizovaném znění (požární zákon)

Nutnost provádění revizí spalinových cest lze vyvodit i z požárního zákona. K tomuto výkladu se ve svém stanovisku k interpelaci v Parlamentu ČR z července 2012 přiklonilo i Ministerstvo vnitra. Výklad vychází z § 1 odst. (2), který říká, že „Každý je povinen počínat si tak, aby nezavdal příčinu ke vzniku požáru, neohrozil život a zdraví osob, zvířata a majetek“. Důležitým faktorem je přitom konstatování, že se nejedná pouze o ochranu před požárem, ale rovněž obecnou ochranu života a zdraví. Do této oblasti spadají i rizika spojená s únikem spalin, a to včetně úniku za spotřebičů, u kterých teplota spalin nezavdává reálnou možnost vzniku požáru (plynové spotřebiče typu B a C) Za splnění této prevenční povinnosti lze považovat mimo jiné i plnění NV 91/2010, tj. i provádění revizí spalinových cest.

Je tedy chybné vysvětlení, že se požární zákon týká pouze fyzického požáru, tj. vzplanutí hořlavého materiálu. Týká se totiž i zplodin spalování, a to jak v případě požáru, tak v případě jejich úniku ze spotřebiče.
3.4 – nařízení vlády 91/0210 Sb. (o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv)

Detailnějším předpisem je tedy zmíněné nařízení vlády o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv 91/2010. Jak již bylo uvedeno výše je tento předpis v oblasti revize spalinových cest povýšen fakticky na úroveň zákona na základě § 119 stavebního zákona, čímž je rovněž deklarována jeho zákonná platnost.

Revizí spalinových cest se týká zejména § 5, který v odst. (2) předepisuje provedení revize v následujících případech:

před uvedením spalinové cesty do provozu nebo po každé stavební úpravě komína,
při změně druhu paliva připojeného spotřebiče paliv,
před výměnou nebo novou instalací spotřebiče paliv,
po komínovém požáru,
při vzniku trhlin ve spalinové cestě, jakož i při vzniku podezření na výskyt trhlin ve spalinové cestě.

Dále v § 5 odst. (1) definuje zhotovitele revize jako odborně způsobilou osobu, kterou je držitel živnostenského oprávnění v oboru kominík a současně revizní technik spalinových cest a konečně v § 6 odst. (2) předepisuje pro revizi písemnou formu dle přílohy č. 3.

Lze tedy, již opakovaně, shrnout, že revize spalinové cesty je obecně nutnou součástí v podstatě jakékoliv činnosti směřující ke vzniku nové nebo úpravě stávající spalinové cesty, a to i v případě, že dochází pouze k výměně spotřebiče. Dále je jasně definovaná osoba provádějící revizi, která musí mít současně dvě oprávnění (výuční list a oprávnění revizního technika spalinových cest).

Důsledkem poměrně silné reakce po vydání tohoto Nařízení vlády ze strany laické i odborné veřejnosti bylo vydání komentáře. Tento komentář byl vydán opakovaně v několika variantách, a to jednak požárníky, kominíky i soukromými osobami. Chvályhodným cílem bylo mimo jiné poskytnout revizním technikům jakýsi návod na praktické provádění revizí spalinových cest. Faktickým výsledkem je však bohužel pouze zcela obecný přehled všech teoreticky možných závad a rizik, která se ve spalinové cestě mohou vyskytnout. Vzhledem k této nekonkrétnosti a obecnosti, nepřináší do problematiky revizí spalinových cest nic nového, naopak v některých případech situaci spíše zamotává, a to zejména pro laiky.
3.5 – česká národní norma ČSN 73 4201:2010 (komíny a kouřovody – navrhování, provádění a připojování spotřebičů paliv)

Nejrozsáhlejším předpisem je ČSN 73 4201 komíny a kouřovody – navrhování, provádění a připojování spotřebičů paliv. Rozbor této normy je nad rámec tohoto článku, takže musí stačit vysvětlení, že zde jsou uvedeny konkrétní hodnoty pro jednotlivé parametry spalinových cest, jako např. výška, průměr, přístup, kontrolovatelnost, čistitelnost, materiály apod. Součástí je rovněž identický vzor revizní zprávy jako v nařízení vlády 91/2010.
3.6 – evropská harmonizovaná norma ČSN EN 15 287-1 + A1/A2:2010 (komíny – navrhování, provádění a přejímka komínů)

Harmonizovanou normu vydala i Evropská unie. Je to dvoudílná norma ČSN EN 15 287. Tato norma je v překladu obecně platná ve všech státech EU. Ovšem v případě, že jednotlivé státy mají vlastní národní normu, je tato národní norma nadřazena, i když by neměla být v přímém rozporu. Pro ČR je touto národní normou ČSN 73 4201.

Lze tedy shrnout, že pro provádění revizí spalinových cest postačí vycházet z národní normy.
3.7 – TPK K 01-01 (kontrola spalinových cest)

Společenstvo komínků ČR, které jako zájmové sdružení zastupuje část kominíků, vydalo v roce 2010 tzv. „Pravidla praxe“ – TPK. TPK zabývající se revizemi spalinových cest dosud vydáno nebylo, nicméně pro potřeby provádění revizí lze omezeně čerpat z TPK K 01-01 Kontrola spalinových cest. Úkony předepsané v tomto TPK pro kontrolu spalinových cest totiž ve značné míře vyhovují spíše rozsahu revize.

Toto TPK samozřejmě nelze pro revizi spalinových cest považovat za jakkoliv závazné, nicméně zejména pro laickou veřejnost může posloužit jako hrubý náhled do činností, které kominík, resp. revizní technik provádí.

Zdroj: http://vytapeni.tzb-info.cz/kominy-a-kourovody/10823-revize-spalinovych-cest-v-teorii-a-praxi
3.Legislativní rámec

zákon 183/2006 Sb. v aktualizovaném znění (stavební zákon)
zákon 133/1985 Sb. v aktualizovaném znění (požární zákon)
vyhláška 268/2009 Sb. v aktualizovaném znění (o technických požadavcích na stavby)
nařízení vlády 91/0210 Sb. (o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv)
česká národní norma ČSN 73 4201:2010 (komíny a kouřovody – navrhování, provádění a připojování spotřebičů paliv)
evropská harmonizovaná norma ČSN EN 15 287-1 + A1/A2:2010 (komíny – navrhování, provádění a přejímka komínů)

3.1 – zákon 183/2006 Sb. v aktualizovaném znění (stavební zákon)

Základním legislativním předpisem pro provádění revizí spalinových cest obecně je stavební zákon, který v § 119 mimo jiné říká, že „Stavebník zajistí, aby byly před započetím užívání stavby provedeny a vyhodnoceny zkoušky předepsané zvláštními právními předpisy“. Těmito zvláštními právními předpisy je mimo jiné míněno i NV 91/2010 (které nahradilo v poznámce mylně zmiňovanou vyhlášku 111/1981 Sb.), kde je termín revize spalinových cest detailně vymezen. Současně je tímto veškerá odpovědnost nejen za provedení, ale i za vyhodnocení revize přenesena na stavebníka.

Dalším důležitým paragrafem je § 103, který vymezuje, kdy není nutné stavební povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu. Z dikce tohoto paragrafu je zřejmé, že nejen stavby, ale i stavební práce a stavební úpravy, které se týkají vytápění, nelze provést bez stavebního povolení nebo ohlášení stavebnímu úřadu.

Lze tedy shrnout, že jakékoliv stavební činnosti, při kterých se nově realizuje nebo mění způsob vytápění, podléhají stavebnímu povolení nebo ohlášení stavebnímu úřadu a tudíž před zahájením užívání musí být mimo jiné provedena i revize spalinové cesty.
3.2 – vyhláška 268/2009 Sb. v aktualizovaném znění (o technických požadavcích na stavby)

Dalším předpisem je vyhláška o technických požadavcích na stavby, která je prakticky prováděcí vyhláškou ke stavebnímu zákonu.

Revize spalinových cest se týká § 24, odst. (1), který mimo jiné konstatuje, že „Bezpečnost spalinové cesty instalovaného spotřebiče musí být potvrzena revizní zprávou obsahující údaje o výsledku její kontroly vymezené normovými hodnotami“.

Další paragrafy této vyhlášky lze v oblasti spalinových cest chápat jako vymezení rizik a parametrů, které by měly být kontrolovány a dodrženy. Tak je nutné pohlížet na:

§ 11 odst. (3), (5) a (6) týkající se nutnosti přívodu venkovního vzduchu
§ 12 odst. (3) týkající se zákazu umisťování komínů do světlíkové nebo větrací šachty
§ 24 odst. (2) až (7) týkající se zákazu vyústění venkovní stěnou, požadavku na použité materiály, komínových štítků, výšky nad střechou, vztahem k nejbližšímu okolí, nejmenších povolených rozměrů průduchu, požadavky na kontrolovatelnost a čistitelnost a konečně požadavky na přístupové cesty. Ve všech těchto odstavcích vyhláška odkazuje na normované hodnoty, jimiž jsou myšleny hodnoty uvedené v ČSN 73 4201.
§ 37 odst. (3) týkající se požadavku na vodotěsné provedení vzduchovodu
§ 38 odst. (1) a (2) týkající se požadavku na bezpečný provoz spotřebičů, přívod spalovacího vzduchu a požadavků vůči životnímu prostředí a zdraví osob nebo zvířat.

V zájmu objektivity je nutné poznamenat, že pokud by se striktně trvalo na dodržení první věty § 24 odst. (1), nebylo by možné vystavit revizní zprávu fakticky na žádnou spalinovou cestu, protože podmínky zde stanovené nelze prakticky zkontrolovat. Je proto třeba tuto větu chápat jako obecnou deklaraci funkce spalinové cesty.

Lze tedy shrnout, že je potvrzena nutnost revizní zprávy spalinové cesty a navíc je na úroveň vyhlášky posílena značná část ČSN 73 4201, a to včetně části týkající se revize spalinové cesty.
3.3 – zákon 133/1985 Sb. v aktualizovaném znění (požární zákon)

Nutnost provádění revizí spalinových cest lze vyvodit i z požárního zákona. K tomuto výkladu se ve svém stanovisku k interpelaci v Parlamentu ČR z července 2012 přiklonilo i Ministerstvo vnitra. Výklad vychází z § 1 odst. (2), který říká, že „Každý je povinen počínat si tak, aby nezavdal příčinu ke vzniku požáru, neohrozil život a zdraví osob, zvířata a majetek“. Důležitým faktorem je přitom konstatování, že se nejedná pouze o ochranu před požárem, ale rovněž obecnou ochranu života a zdraví. Do této oblasti spadají i rizika spojená s únikem spalin, a to včetně úniku za spotřebičů, u kterých teplota spalin nezavdává reálnou možnost vzniku požáru (plynové spotřebiče typu B a C) Za splnění této prevenční povinnosti lze považovat mimo jiné i plnění NV 91/2010, tj. i provádění revizí spalinových cest.

Je tedy chybné vysvětlení, že se požární zákon týká pouze fyzického požáru, tj. vzplanutí hořlavého materiálu. Týká se totiž i zplodin spalování, a to jak v případě požáru, tak v případě jejich úniku ze spotřebiče.
3.4 – nařízení vlády 91/0210 Sb. (o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv)

Detailnějším předpisem je tedy zmíněné nařízení vlády o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv 91/2010. Jak již bylo uvedeno výše je tento předpis v oblasti revize spalinových cest povýšen fakticky na úroveň zákona na základě § 119 stavebního zákona, čímž je rovněž deklarována jeho zákonná platnost.

Revizí spalinových cest se týká zejména § 5, který v odst. (2) předepisuje provedení revize v následujících případech:

před uvedením spalinové cesty do provozu nebo po každé stavební úpravě komína,
při změně druhu paliva připojeného spotřebiče paliv,
před výměnou nebo novou instalací spotřebiče paliv,
po komínovém požáru,
při vzniku trhlin ve spalinové cestě, jakož i při vzniku podezření na výskyt trhlin ve spalinové cestě.

Dále v § 5 odst. (1) definuje zhotovitele revize jako odborně způsobilou osobu, kterou je držitel živnostenského oprávnění v oboru kominík a současně revizní technik spalinových cest a konečně v § 6 odst. (2) předepisuje pro revizi písemnou formu dle přílohy č. 3.

Lze tedy, již opakovaně, shrnout, že revize spalinové cesty je obecně nutnou součástí v podstatě jakékoliv činnosti směřující ke vzniku nové nebo úpravě stávající spalinové cesty, a to i v případě, že dochází pouze k výměně spotřebiče. Dále je jasně definovaná osoba provádějící revizi, která musí mít současně dvě oprávnění (výuční list a oprávnění revizního technika spalinových cest).

Důsledkem poměrně silné reakce po vydání tohoto Nařízení vlády ze strany laické i odborné veřejnosti bylo vydání komentáře. Tento komentář byl vydán opakovaně v několika variantách, a to jednak požárníky, kominíky i soukromými osobami. Chvályhodným cílem bylo mimo jiné poskytnout revizním technikům jakýsi návod na praktické provádění revizí spalinových cest. Faktickým výsledkem je však bohužel pouze zcela obecný přehled všech teoreticky možných závad a rizik, která se ve spalinové cestě mohou vyskytnout. Vzhledem k této nekonkrétnosti a obecnosti, nepřináší do problematiky revizí spalinových cest nic nového, naopak v některých případech situaci spíše zamotává, a to zejména pro laiky.
3.5 – česká národní norma ČSN 73 4201:2010 (komíny a kouřovody – navrhování, provádění a připojování spotřebičů paliv)

Nejrozsáhlejším předpisem je ČSN 73 4201 komíny a kouřovody – navrhování, provádění a připojování spotřebičů paliv. Rozbor této normy je nad rámec tohoto článku, takže musí stačit vysvětlení, že zde jsou uvedeny konkrétní hodnoty pro jednotlivé parametry spalinových cest, jako např. výška, průměr, přístup, kontrolovatelnost, čistitelnost, materiály apod. Součástí je rovněž identický vzor revizní zprávy jako v nařízení vlády 91/2010.
3.6 – evropská harmonizovaná norma ČSN EN 15 287-1 + A1/A2:2010 (komíny – navrhování, provádění a přejímka komínů)

Harmonizovanou normu vydala i Evropská unie. Je to dvoudílná norma ČSN EN 15 287. Tato norma je v překladu obecně platná ve všech státech EU. Ovšem v případě, že jednotlivé státy mají vlastní národní normu, je tato národní norma nadřazena, i když by neměla být v přímém rozporu. Pro ČR je touto národní normou ČSN 73 4201.

Lze tedy shrnout, že pro provádění revizí spalinových cest postačí vycházet z národní normy.
3.7 – TPK K 01-01 (kontrola spalinových cest)

Společenstvo komínků ČR, které jako zájmové sdružení zastupuje část kominíků, vydalo v roce 2010 tzv. „Pravidla praxe“ – TPK. TPK zabývající se revizemi spalinových cest dosud vydáno nebylo, nicméně pro potřeby provádění revizí lze omezeně čerpat z TPK K 01-01 Kontrola spalinových cest. Úkony předepsané v tomto TPK pro kontrolu spalinových cest totiž ve značné míře vyhovují spíše rozsahu revize.

Toto TPK samozřejmě nelze pro revizi spalinových cest považovat za jakkoliv závazné, nicméně zejména pro laickou veřejnost může posloužit jako hrubý náhled do činností, které kominík, resp. revizní technik provádí.

Zdroj: http://vytapeni.tzb-info.cz/kominy-a-kourovody/10823-revize-spalinovych-cest-v-teorii-a-praxi
3.Legislativní rámec

zákon 183/2006 Sb. v aktualizovaném znění (stavební zákon)
zákon 133/1985 Sb. v aktualizovaném znění (požární zákon)
vyhláška 268/2009 Sb. v aktualizovaném znění (o technických požadavcích na stavby)
nařízení vlády 91/0210 Sb. (o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv)
česká národní norma ČSN 73 4201:2010 (komíny a kouřovody – navrhování, provádění a připojování spotřebičů paliv)
evropská harmonizovaná norma ČSN EN 15 287-1 + A1/A2:2010 (komíny – navrhování, provádění a přejímka komínů)

3.1 – zákon 183/2006 Sb. v aktualizovaném znění (stavební zákon)

Základním legislativním předpisem pro provádění revizí spalinových cest obecně je stavební zákon, který v § 119 mimo jiné říká, že „Stavebník zajistí, aby byly před započetím užívání stavby provedeny a vyhodnoceny zkoušky předepsané zvláštními právními předpisy“. Těmito zvláštními právními předpisy je mimo jiné míněno i NV 91/2010 (které nahradilo v poznámce mylně zmiňovanou vyhlášku 111/1981 Sb.), kde je termín revize spalinových cest detailně vymezen. Současně je tímto veškerá odpovědnost nejen za provedení, ale i za vyhodnocení revize přenesena na stavebníka.

Dalším důležitým paragrafem je § 103, který vymezuje, kdy není nutné stavební povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu. Z dikce tohoto paragrafu je zřejmé, že nejen stavby, ale i stavební práce a stavební úpravy, které se týkají vytápění, nelze provést bez stavebního povolení nebo ohlášení stavebnímu úřadu.

Lze tedy shrnout, že jakékoliv stavební činnosti, při kterých se nově realizuje nebo mění způsob vytápění, podléhají stavebnímu povolení nebo ohlášení stavebnímu úřadu a tudíž před zahájením užívání musí být mimo jiné provedena i revize spalinové cesty.
3.2 – vyhláška 268/2009 Sb. v aktualizovaném znění (o technických požadavcích na stavby)

Dalším předpisem je vyhláška o technických požadavcích na stavby, která je prakticky prováděcí vyhláškou ke stavebnímu zákonu.

Revize spalinových cest se týká § 24, odst. (1), který mimo jiné konstatuje, že „Bezpečnost spalinové cesty instalovaného spotřebiče musí být potvrzena revizní zprávou obsahující údaje o výsledku její kontroly vymezené normovými hodnotami“.

Další paragrafy této vyhlášky lze v oblasti spalinových cest chápat jako vymezení rizik a parametrů, které by měly být kontrolovány a dodrženy. Tak je nutné pohlížet na:

§ 11 odst. (3), (5) a (6) týkající se nutnosti přívodu venkovního vzduchu
§ 12 odst. (3) týkající se zákazu umisťování komínů do světlíkové nebo větrací šachty
§ 24 odst. (2) až (7) týkající se zákazu vyústění venkovní stěnou, požadavku na použité materiály, komínových štítků, výšky nad střechou, vztahem k nejbližšímu okolí, nejmenších povolených rozměrů průduchu, požadavky na kontrolovatelnost a čistitelnost a konečně požadavky na přístupové cesty. Ve všech těchto odstavcích vyhláška odkazuje na normované hodnoty, jimiž jsou myšleny hodnoty uvedené v ČSN 73 4201.
§ 37 odst. (3) týkající se požadavku na vodotěsné provedení vzduchovodu
§ 38 odst. (1) a (2) týkající se požadavku na bezpečný provoz spotřebičů, přívod spalovacího vzduchu a požadavků vůči životnímu prostředí a zdraví osob nebo zvířat.

V zájmu objektivity je nutné poznamenat, že pokud by se striktně trvalo na dodržení první věty § 24 odst. (1), nebylo by možné vystavit revizní zprávu fakticky na žádnou spalinovou cestu, protože podmínky zde stanovené nelze prakticky zkontrolovat. Je proto třeba tuto větu chápat jako obecnou deklaraci funkce spalinové cesty.

Lze tedy shrnout, že je potvrzena nutnost revizní zprávy spalinové cesty a navíc je na úroveň vyhlášky posílena značná část ČSN 73 4201, a to včetně části týkající se revize spalinové cesty.
3.3 – zákon 133/1985 Sb. v aktualizovaném znění (požární zákon)

Nutnost provádění revizí spalinových cest lze vyvodit i z požárního zákona. K tomuto výkladu se ve svém stanovisku k interpelaci v Parlamentu ČR z července 2012 přiklonilo i Ministerstvo vnitra. Výklad vychází z § 1 odst. (2), který říká, že „Každý je povinen počínat si tak, aby nezavdal příčinu ke vzniku požáru, neohrozil život a zdraví osob, zvířata a majetek“. Důležitým faktorem je přitom konstatování, že se nejedná pouze o ochranu před požárem, ale rovněž obecnou ochranu života a zdraví. Do této oblasti spadají i rizika spojená s únikem spalin, a to včetně úniku za spotřebičů, u kterých teplota spalin nezavdává reálnou možnost vzniku požáru (plynové spotřebiče typu B a C) Za splnění této prevenční povinnosti lze považovat mimo jiné i plnění NV 91/2010, tj. i provádění revizí spalinových cest.

Je tedy chybné vysvětlení, že se požární zákon týká pouze fyzického požáru, tj. vzplanutí hořlavého materiálu. Týká se totiž i zplodin spalování, a to jak v případě požáru, tak v případě jejich úniku ze spotřebiče.
3.4 – nařízení vlády 91/0210 Sb. (o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv)

Detailnějším předpisem je tedy zmíněné nařízení vlády o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv 91/2010. Jak již bylo uvedeno výše je tento předpis v oblasti revize spalinových cest povýšen fakticky na úroveň zákona na základě § 119 stavebního zákona, čímž je rovněž deklarována jeho zákonná platnost.

Revizí spalinových cest se týká zejména § 5, který v odst. (2) předepisuje provedení revize v následujících případech:

před uvedením spalinové cesty do provozu nebo po každé stavební úpravě komína,
při změně druhu paliva připojeného spotřebiče paliv,
před výměnou nebo novou instalací spotřebiče paliv,
po komínovém požáru,
při vzniku trhlin ve spalinové cestě, jakož i při vzniku podezření na výskyt trhlin ve spalinové cestě.

Dále v § 5 odst. (1) definuje zhotovitele revize jako odborně způsobilou osobu, kterou je držitel živnostenského oprávnění v oboru kominík a současně revizní technik spalinových cest a konečně v § 6 odst. (2) předepisuje pro revizi písemnou formu dle přílohy č. 3.

Lze tedy, již opakovaně, shrnout, že revize spalinové cesty je obecně nutnou součástí v podstatě jakékoliv činnosti směřující ke vzniku nové nebo úpravě stávající spalinové cesty, a to i v případě, že dochází pouze k výměně spotřebiče. Dále je jasně definovaná osoba provádějící revizi, která musí mít současně dvě oprávnění (výuční list a oprávnění revizního technika spalinových cest).

Důsledkem poměrně silné reakce po vydání tohoto Nařízení vlády ze strany laické i odborné veřejnosti bylo vydání komentáře. Tento komentář byl vydán opakovaně v několika variantách, a to jednak požárníky, kominíky i soukromými osobami. Chvályhodným cílem bylo mimo jiné poskytnout revizním technikům jakýsi návod na praktické provádění revizí spalinových cest. Faktickým výsledkem je však bohužel pouze zcela obecný přehled všech teoreticky možných závad a rizik, která se ve spalinové cestě mohou vyskytnout. Vzhledem k této nekonkrétnosti a obecnosti, nepřináší do problematiky revizí spalinových cest nic nového, naopak v některých případech situaci spíše zamotává, a to zejména pro laiky.
3.5 – česká národní norma ČSN 73 4201:2010 (komíny a kouřovody – navrhování, provádění a připojování spotřebičů paliv)

Nejrozsáhlejším předpisem je ČSN 73 4201 komíny a kouřovody – navrhování, provádění a připojování spotřebičů paliv. Rozbor této normy je nad rámec tohoto článku, takže musí stačit vysvětlení, že zde jsou uvedeny konkrétní hodnoty pro jednotlivé parametry spalinových cest, jako např. výška, průměr, přístup, kontrolovatelnost, čistitelnost, materiály apod. Součástí je rovněž identický vzor revizní zprávy jako v nařízení vlády 91/2010.
3.6 – evropská harmonizovaná norma ČSN EN 15 287-1 + A1/A2:2010 (komíny – navrhování, provádění a přejímka komínů)

Harmonizovanou normu vydala i Evropská unie. Je to dvoudílná norma ČSN EN 15 287. Tato norma je v překladu obecně platná ve všech státech EU. Ovšem v případě, že jednotlivé státy mají vlastní národní normu, je tato národní norma nadřazena, i když by neměla být v přímém rozporu. Pro ČR je touto národní normou ČSN 73 4201.

Lze tedy shrnout, že pro provádění revizí spalinových cest postačí vycházet z národní normy.
3.7 – TPK K 01-01 (kontrola spalinových cest)

Společenstvo komínků ČR, které jako zájmové sdružení zastupuje část kominíků, vydalo v roce 2010 tzv. „Pravidla praxe“ – TPK. TPK zabývající se revizemi spalinových cest dosud vydáno nebylo, nicméně pro potřeby provádění revizí lze omezeně čerpat z TPK K 01-01 Kontrola spalinových cest. Úkony předepsané v tomto TPK pro kontrolu spalinových cest totiž ve značné míře vyhovují spíše rozsahu revize.

Toto TPK samozřejmě nelze pro revizi spalinových cest považovat za jakkoliv závazné, nicméně zejména pro laickou veřejnost může posloužit jako hrubý náhled do činností, které kominík, resp. revizní technik provádí.

Zdroj: http://vytapeni.tzb-info.cz/kominy-a-kourovody/10823-revize-spalinovych-cest-v-teorii-a-praxi
Legislativní rámec

zákon 183/2006 Sb. v aktualizovaném znění (stavební zákon)
zákon 133/1985 Sb. v aktualizovaném znění (požární zákon)
vyhláška 268/2009 Sb. v aktualizovaném znění (o technických požadavcích na stavby)
nařízení vlády 91/0210 Sb. (o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv)
česká národní norma ČSN 73 4201:2010 (komíny a kouřovody – navrhování, provádění a připojování spotřebičů paliv)
evropská harmonizovaná norma ČSN EN 15 287-1 + A1/A2:2010 (komíny – navrhování, provádění a přejímka komínů)

3.1 – zákon 183/2006 Sb. v aktualizovaném znění (stavební zákon)

Základním legislativním předpisem pro provádění revizí spalinových cest obecně je stavební zákon, který v § 119 mimo jiné říká, že „Stavebník zajistí, aby byly před započetím užívání stavby provedeny a vyhodnoceny zkoušky předepsané zvláštními právními předpisy“. Těmito zvláštními právními předpisy je mimo jiné míněno i NV 91/2010 (které nahradilo v poznámce mylně zmiňovanou vyhlášku 111/1981 Sb.), kde je termín revize spalinových cest detailně vymezen. Současně je tímto veškerá odpovědnost nejen za provedení, ale i za vyhodnocení revize přenesena na stavebníka.

Dalším důležitým paragrafem je § 103, který vymezuje, kdy není nutné stavební povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu. Z dikce tohoto paragrafu je zřejmé, že nejen stavby, ale i stavební práce a stavební úpravy, které se týkají vytápění, nelze provést bez stavebního povolení nebo ohlášení stavebnímu úřadu.

Lze tedy shrnout, že jakékoliv stavební činnosti, při kterých se nově realizuje nebo mění způsob vytápění, podléhají stavebnímu povolení nebo ohlášení stavebnímu úřadu a tudíž před zahájením užívání musí být mimo jiné provedena i revize spalinové cesty.
3.2 – vyhláška 268/2009 Sb. v aktualizovaném znění (o technických požadavcích na stavby)

Dalším předpisem je vyhláška o technických požadavcích na stavby, která je prakticky prováděcí vyhláškou ke stavebnímu zákonu.

Revize spalinových cest se týká § 24, odst. (1), který mimo jiné konstatuje, že „Bezpečnost spalinové cesty instalovaného spotřebiče musí být potvrzena revizní zprávou obsahující údaje o výsledku její kontroly vymezené normovými hodnotami“.

Další paragrafy této vyhlášky lze v oblasti spalinových cest chápat jako vymezení rizik a parametrů, které by měly být kontrolovány a dodrženy. Tak je nutné pohlížet na:

§ 11 odst. (3), (5) a (6) týkající se nutnosti přívodu venkovního vzduchu
§ 12 odst. (3) týkající se zákazu umisťování komínů do světlíkové nebo větrací šachty
§ 24 odst. (2) až (7) týkající se zákazu vyústění venkovní stěnou, požadavku na použité materiály, komínových štítků, výšky nad střechou, vztahem k nejbližšímu okolí, nejmenších povolených rozměrů průduchu, požadavky na kontrolovatelnost a čistitelnost a konečně požadavky na přístupové cesty. Ve všech těchto odstavcích vyhláška odkazuje na normované hodnoty, jimiž jsou myšleny hodnoty uvedené v ČSN 73 4201.
§ 37 odst. (3) týkající se požadavku na vodotěsné provedení vzduchovodu
§ 38 odst. (1) a (2) týkající se požadavku na bezpečný provoz spotřebičů, přívod spalovacího vzduchu a požadavků vůči životnímu prostředí a zdraví osob nebo zvířat.

V zájmu objektivity je nutné poznamenat, že pokud by se striktně trvalo na dodržení první věty § 24 odst. (1), nebylo by možné vystavit revizní zprávu fakticky na žádnou spalinovou cestu, protože podmínky zde stanovené nelze prakticky zkontrolovat. Je proto třeba tuto větu chápat jako obecnou deklaraci funkce spalinové cesty.

Lze tedy shrnout, že je potvrzena nutnost revizní zprávy spalinové cesty a navíc je na úroveň vyhlášky posílena značná část ČSN 73 4201, a to včetně části týkající se revize spalinové cesty.
3.3 – zákon 133/1985 Sb. v aktualizovaném znění (požární zákon)

Nutnost provádění revizí spalinových cest lze vyvodit i z požárního zákona. K tomuto výkladu se ve svém stanovisku k interpelaci v Parlamentu ČR z července 2012 přiklonilo i Ministerstvo vnitra. Výklad vychází z § 1 odst. (2), který říká, že „Každý je povinen počínat si tak, aby nezavdal příčinu ke vzniku požáru, neohrozil život a zdraví osob, zvířata a majetek“. Důležitým faktorem je přitom konstatování, že se nejedná pouze o ochranu před požárem, ale rovněž obecnou ochranu života a zdraví. Do této oblasti spadají i rizika spojená s únikem spalin, a to včetně úniku za spotřebičů, u kterých teplota spalin nezavdává reálnou možnost vzniku požáru (plynové spotřebiče typu B a C) Za splnění této prevenční povinnosti lze považovat mimo jiné i plnění NV 91/2010, tj. i provádění revizí spalinových cest.

Je tedy chybné vysvětlení, že se požární zákon týká pouze fyzického požáru, tj. vzplanutí hořlavého materiálu. Týká se totiž i zplodin spalování, a to jak v případě požáru, tak v případě jejich úniku ze spotřebiče.
3.4 – nařízení vlády 91/0210 Sb. (o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv)

Detailnějším předpisem je tedy zmíněné nařízení vlády o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv 91/2010. Jak již bylo uvedeno výše je tento předpis v oblasti revize spalinových cest povýšen fakticky na úroveň zákona na základě § 119 stavebního zákona, čímž je rovněž deklarována jeho zákonná platnost.

Revizí spalinových cest se týká zejména § 5, který v odst. (2) předepisuje provedení revize v následujících případech:

před uvedením spalinové cesty do provozu nebo po každé stavební úpravě komína,
při změně druhu paliva připojeného spotřebiče paliv,
před výměnou nebo novou instalací spotřebiče paliv,
po komínovém požáru,
při vzniku trhlin ve spalinové cestě, jakož i při vzniku podezření na výskyt trhlin ve spalinové cestě.

Dále v § 5 odst. (1) definuje zhotovitele revize jako odborně způsobilou osobu, kterou je držitel živnostenského oprávnění v oboru kominík a současně revizní technik spalinových cest a konečně v § 6 odst. (2) předepisuje pro revizi písemnou formu dle přílohy č. 3.

Lze tedy, již opakovaně, shrnout, že revize spalinové cesty je obecně nutnou součástí v podstatě jakékoliv činnosti směřující ke vzniku nové nebo úpravě stávající spalinové cesty, a to i v případě, že dochází pouze k výměně spotřebiče. Dále je jasně definovaná osoba provádějící revizi, která musí mít současně dvě oprávnění (výuční list a oprávnění revizního technika spalinových cest).

Důsledkem poměrně silné reakce po vydání tohoto Nařízení vlády ze strany laické i odborné veřejnosti bylo vydání komentáře. Tento komentář byl vydán opakovaně v několika variantách, a to jednak požárníky, kominíky i soukromými osobami. Chvályhodným cílem bylo mimo jiné poskytnout revizním technikům jakýsi návod na praktické provádění revizí spalinových cest. Faktickým výsledkem je však bohužel pouze zcela obecný přehled všech teoreticky možných závad a rizik, která se ve spalinové cestě mohou vyskytnout. Vzhledem k této nekonkrétnosti a obecnosti, nepřináší do problematiky revizí spalinových cest nic nového, naopak v některých případech situaci spíše zamotává, a to zejména pro laiky.
3.5 – česká národní norma ČSN 73 4201:2010 (komíny a kouřovody – navrhování, provádění a připojování spotřebičů paliv)

Nejrozsáhlejším předpisem je ČSN 73 4201 komíny a kouřovody – navrhování, provádění a připojování spotřebičů paliv. Rozbor této normy je nad rámec tohoto článku, takže musí stačit vysvětlení, že zde jsou uvedeny konkrétní hodnoty pro jednotlivé parametry spalinových cest, jako např. výška, průměr, přístup, kontrolovatelnost, čistitelnost, materiály apod. Součástí je rovněž identický vzor revizní zprávy jako v nařízení vlády 91/2010.
3.6 – evropská harmonizovaná norma ČSN EN 15 287-1 + A1/A2:2010 (komíny – navrhování, provádění a přejímka komínů)

Harmonizovanou normu vydala i Evropská unie. Je to dvoudílná norma ČSN EN 15 287. Tato norma je v překladu obecně platná ve všech státech EU. Ovšem v případě, že jednotlivé státy mají vlastní národní normu, je tato národní norma nadřazena, i když by neměla být v přímém rozporu. Pro ČR je touto národní normou ČSN 73 4201.

Lze tedy shrnout, že pro provádění revizí spalinových cest postačí vycházet z národní normy.
3.7 – TPK K 01-01 (kontrola spalinových cest)

Společenstvo komínků ČR, které jako zájmové sdružení zastupuje část kominíků, vydalo v roce 2010 tzv. „Pravidla praxe“ – TPK. TPK zabývající se revizemi spalinových cest dosud vydáno nebylo, nicméně pro potřeby provádění revizí lze omezeně čerpat z TPK K 01-01 Kontrola spalinových cest. Úkony předepsané v tomto TPK pro kontrolu spalinových cest totiž ve značné míře vyhovují spíše rozsahu revize.

Toto TPK samozřejmě nelze pro revizi spalinových cest považovat za jakkoliv závazné, nicméně zejména pro laickou veřejnost může posloužit jako hrubý náhled do činností, které kominík, resp. revizní technik provádí.

Zdroj: http://vytapeni.tzb-info.cz/kominy-a-kourovody/10823-revize-spalinovych-cest-v-teorii-a-praxi

 

Legislativní rámec

zákon 183/2006 Sb. v aktualizovaném znění (stavební zákon)
zákon 133/1985 Sb. v aktualizovaném znění (požární zákon)
vyhláška 268/2009 Sb. v aktualizovaném znění (o technických požadavcích na stavby)
nařízení vlády 91/0210 Sb. (o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv)
česká národní norma ČSN 73 4201:2010 (komíny a kouřovody – navrhování, provádění a připojování spotřebičů paliv)
evropská harmonizovaná norma ČSN EN 15 287-1 + A1/A2:2010 (komíny – navrhování, provádění a přejímka komínů)

3.1 – zákon 183/2006 Sb. v aktualizovaném znění (stavební zákon)

Základním legislativním předpisem pro provádění revizí spalinových cest obecně je stavební zákon, který v § 119 mimo jiné říká, že „Stavebník zajistí, aby byly před započetím užívání stavby provedeny a vyhodnoceny zkoušky předepsané zvláštními právními předpisy“. Těmito zvláštními právními předpisy je mimo jiné míněno i NV 91/2010 (které nahradilo v poznámce mylně zmiňovanou vyhlášku 111/1981 Sb.), kde je termín revize spalinových cest detailně vymezen. Současně je tímto veškerá odpovědnost nejen za provedení, ale i za vyhodnocení revize přenesena na stavebníka.

Dalším důležitým paragrafem je § 103, který vymezuje, kdy není nutné stavební povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu. Z dikce tohoto paragrafu je zřejmé, že nejen stavby, ale i stavební práce a stavební úpravy, které se týkají vytápění, nelze provést bez stavebního povolení nebo ohlášení stavebnímu úřadu.

Lze tedy shrnout, že jakékoliv stavební činnosti, při kterých se nově realizuje nebo mění způsob vytápění, podléhají stavebnímu povolení nebo ohlášení stavebnímu úřadu a tudíž před zahájením užívání musí být mimo jiné provedena i revize spalinové cesty.
3.2 – vyhláška 268/2009 Sb. v aktualizovaném znění (o technických požadavcích na stavby)

Dalším předpisem je vyhláška o technických požadavcích na stavby, která je prakticky prováděcí vyhláškou ke stavebnímu zákonu.

Revize spalinových cest se týká § 24, odst. (1), který mimo jiné konstatuje, že „Bezpečnost spalinové cesty instalovaného spotřebiče musí být potvrzena revizní zprávou obsahující údaje o výsledku její kontroly vymezené normovými hodnotami“.

Další paragrafy této vyhlášky lze v oblasti spalinových cest chápat jako vymezení rizik a parametrů, které by měly být kontrolovány a dodrženy. Tak je nutné pohlížet na:

§ 11 odst. (3), (5) a (6) týkající se nutnosti přívodu venkovního vzduchu
§ 12 odst. (3) týkající se zákazu umisťování komínů do světlíkové nebo větrací šachty
§ 24 odst. (2) až (7) týkající se zákazu vyústění venkovní stěnou, požadavku na použité materiály, komínových štítků, výšky nad střechou, vztahem k nejbližšímu okolí, nejmenších povolených rozměrů průduchu, požadavky na kontrolovatelnost a čistitelnost a konečně požadavky na přístupové cesty. Ve všech těchto odstavcích vyhláška odkazuje na normované hodnoty, jimiž jsou myšleny hodnoty uvedené v ČSN 73 4201.
§ 37 odst. (3) týkající se požadavku na vodotěsné provedení vzduchovodu
§ 38 odst. (1) a (2) týkající se požadavku na bezpečný provoz spotřebičů, přívod spalovacího vzduchu a požadavků vůči životnímu prostředí a zdraví osob nebo zvířat.

V zájmu objektivity je nutné poznamenat, že pokud by se striktně trvalo na dodržení první věty § 24 odst. (1), nebylo by možné vystavit revizní zprávu fakticky na žádnou spalinovou cestu, protože podmínky zde stanovené nelze prakticky zkontrolovat. Je proto třeba tuto větu chápat jako obecnou deklaraci funkce spalinové cesty.

Lze tedy shrnout, že je potvrzena nutnost revizní zprávy spalinové cesty a navíc je na úroveň vyhlášky posílena značná část ČSN 73 4201, a to včetně části týkající se revize spalinové cesty.
3.3 – zákon 133/1985 Sb. v aktualizovaném znění (požární zákon)

Nutnost provádění revizí spalinových cest lze vyvodit i z požárního zákona. K tomuto výkladu se ve svém stanovisku k interpelaci v Parlamentu ČR z července 2012 přiklonilo i Ministerstvo vnitra. Výklad vychází z § 1 odst. (2), který říká, že „Každý je povinen počínat si tak, aby nezavdal příčinu ke vzniku požáru, neohrozil život a zdraví osob, zvířata a majetek“. Důležitým faktorem je přitom konstatování, že se nejedná pouze o ochranu před požárem, ale rovněž obecnou ochranu života a zdraví. Do této oblasti spadají i rizika spojená s únikem spalin, a to včetně úniku za spotřebičů, u kterých teplota spalin nezavdává reálnou možnost vzniku požáru (plynové spotřebiče typu B a C) Za splnění této prevenční povinnosti lze považovat mimo jiné i plnění NV 91/2010, tj. i provádění revizí spalinových cest.

Je tedy chybné vysvětlení, že se požární zákon týká pouze fyzického požáru, tj. vzplanutí hořlavého materiálu. Týká se totiž i zplodin spalování, a to jak v případě požáru, tak v případě jejich úniku ze spotřebiče.
3.4 – nařízení vlády 91/0210 Sb. (o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv)

Detailnějším předpisem je tedy zmíněné nařízení vlády o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv 91/2010. Jak již bylo uvedeno výše je tento předpis v oblasti revize spalinových cest povýšen fakticky na úroveň zákona na základě § 119 stavebního zákona, čímž je rovněž deklarována jeho zákonná platnost.

Revizí spalinových cest se týká zejména § 5, který v odst. (2) předepisuje provedení revize v následujících případech:

před uvedením spalinové cesty do provozu nebo po každé stavební úpravě komína,
při změně druhu paliva připojeného spotřebiče paliv,
před výměnou nebo novou instalací spotřebiče paliv,
po komínovém požáru,
při vzniku trhlin ve spalinové cestě, jakož i při vzniku podezření na výskyt trhlin ve spalinové cestě.

Dále v § 5 odst. (1) definuje zhotovitele revize jako odborně způsobilou osobu, kterou je držitel živnostenského oprávnění v oboru kominík a současně revizní technik spalinových cest a konečně v § 6 odst. (2) předepisuje pro revizi písemnou formu dle přílohy č. 3.

Lze tedy, již opakovaně, shrnout, že revize spalinové cesty je obecně nutnou součástí v podstatě jakékoliv činnosti směřující ke vzniku nové nebo úpravě stávající spalinové cesty, a to i v případě, že dochází pouze k výměně spotřebiče. Dále je jasně definovaná osoba provádějící revizi, která musí mít současně dvě oprávnění (výuční list a oprávnění revizního technika spalinových cest).

Důsledkem poměrně silné reakce po vydání tohoto Nařízení vlády ze strany laické i odborné veřejnosti bylo vydání komentáře. Tento komentář byl vydán opakovaně v několika variantách, a to jednak požárníky, kominíky i soukromými osobami. Chvályhodným cílem bylo mimo jiné poskytnout revizním technikům jakýsi návod na praktické provádění revizí spalinových cest. Faktickým výsledkem je však bohužel pouze zcela obecný přehled všech teoreticky možných závad a rizik, která se ve spalinové cestě mohou vyskytnout. Vzhledem k této nekonkrétnosti a obecnosti, nepřináší do problematiky revizí spalinových cest nic nového, naopak v některých případech situaci spíše zamotává, a to zejména pro laiky.
3.5 – česká národní norma ČSN 73 4201:2010 (komíny a kouřovody – navrhování, provádění a připojování spotřebičů paliv)

Nejrozsáhlejším předpisem je ČSN 73 4201 komíny a kouřovody – navrhování, provádění a připojování spotřebičů paliv. Rozbor této normy je nad rámec tohoto článku, takže musí stačit vysvětlení, že zde jsou uvedeny konkrétní hodnoty pro jednotlivé parametry spalinových cest, jako např. výška, průměr, přístup, kontrolovatelnost, čistitelnost, materiály apod. Součástí je rovněž identický vzor revizní zprávy jako v nařízení vlády 91/2010.
3.6 – evropská harmonizovaná norma ČSN EN 15 287-1 + A1/A2:2010 (komíny – navrhování, provádění a přejímka komínů)

Harmonizovanou normu vydala i Evropská unie. Je to dvoudílná norma ČSN EN 15 287. Tato norma je v překladu obecně platná ve všech státech EU. Ovšem v případě, že jednotlivé státy mají vlastní národní normu, je tato národní norma nadřazena, i když by neměla být v přímém rozporu. Pro ČR je touto národní normou ČSN 73 4201.

Lze tedy shrnout, že pro provádění revizí spalinových cest postačí vycházet z národní normy.
3.7 – TPK K 01-01 (kontrola spalinových cest)

Společenstvo komínků ČR, které jako zájmové sdružení zastupuje část kominíků, vydalo v roce 2010 tzv. „Pravidla praxe“ – TPK. TPK zabývající se revizemi spalinových cest dosud vydáno nebylo, nicméně pro potřeby provádění revizí lze omezeně čerpat z TPK K 01-01 Kontrola spalinových cest. Úkony předepsané v tomto TPK pro kontrolu spalinových cest totiž ve značné míře vyhovují spíše rozsahu revize.

Toto TPK samozřejmě nelze pro revizi spalinových cest považovat za jakkoliv závazné, nicméně zejména pro laickou veřejnost může posloužit jako hrubý náhled do činností, které kominík, resp. revizní technik provádí.

Zdroj: http://vytapeni.tzb-info.cz/kominy-a-kourovody/10823-revize-spalinovych-cest-v-teorii-a-praxi

Legislativní rámec

 • zákon 183/2006 Sb. v aktualizovaném znění (stavební zákon)
 • zákon 133/1985 Sb. v aktualizovaném znění (požární zákon)
 • vyhláška 268/2009 Sb. v aktualizovaném znění (o technických požadavcích na stavby)
 • nařízení vlády 91/0210 Sb. (o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv)
 • česká národní norma ČSN 73 4201:2010 (komíny a kouřovody – navrhování, provádění a připojování spotřebičů paliv)
 • evropská harmonizovaná norma ČSN EN 15 287-1 + A1/A2:2010 (komíny – navrhování, provádění a přejímka komínů)

3.1 – zákon 183/2006 Sb. v aktualizovaném znění (stavební zákon)

Základním legislativním předpisem pro provádění revizí spalinových cest obecně je stavební zákon, který v § 119 mimo jiné říká, že „Stavebník zajistí, aby byly před započetím užívání stavby provedeny a vyhodnoceny zkoušky předepsané zvláštními právními předpisy“. Těmito zvláštními právními předpisy je mimo jiné míněno i NV 91/2010 (které nahradilo v poznámce mylně zmiňovanou vyhlášku 111/1981 Sb.), kde je termín revize spalinových cest detailně vymezen. Současně je tímto veškerá odpovědnost nejen za provedení, ale i za vyhodnocení revize přenesena na stavebníka.

Dalším důležitým paragrafem je § 103, který vymezuje, kdy není nutné stavební povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu. Z dikce tohoto paragrafu je zřejmé, že nejen stavby, ale i stavební práce a stavební úpravy, které se týkají vytápění, nelze provést bez stavebního povolení nebo ohlášení stavebnímu úřadu.

Lze tedy shrnout, že jakékoliv stavební činnosti, při kterých se nově realizuje nebo mění způsob vytápění, podléhají stavebnímu povolení nebo ohlášení stavebnímu úřadu a tudíž před zahájením užívání musí být mimo jiné provedena i revize spalinové cesty.


3.2 – vyhláška 268/2009 Sb. v aktualizovaném znění (o technických požadavcích na stavby)

Dalším předpisem je vyhláška o technických požadavcích na stavby, která je prakticky prováděcí vyhláškou ke stavebnímu zákonu.

Revize spalinových cest se týká § 24, odst. (1), který mimo jiné konstatuje, že „Bezpečnost spalinové cesty instalovaného spotřebiče musí být potvrzena revizní zprávou obsahující údaje o výsledku její kontroly vymezené normovými hodnotami“.

Další paragrafy této vyhlášky lze v oblasti spalinových cest chápat jako vymezení rizik a parametrů, které by měly být kontrolovány a dodrženy. Tak je nutné pohlížet na:

§ 11 odst. (3), (5) a (6) týkající se nutnosti přívodu venkovního vzduchu
§ 12 odst. (3) týkající se zákazu umisťování komínů do světlíkové nebo větrací šachty
§ 24 odst. (2) až (7) týkající se zákazu vyústění venkovní stěnou, požadavku na použité materiály, komínových štítků, výšky nad střechou, vztahem k nejbližšímu okolí, nejmenších povolených rozměrů průduchu, požadavky na kontrolovatelnost a čistitelnost a konečně požadavky na přístupové cesty. Ve všech těchto odstavcích vyhláška odkazuje na normované hodnoty, jimiž jsou myšleny hodnoty uvedené v ČSN 73 4201.
§ 37 odst. (3) týkající se požadavku na vodotěsné provedení vzduchovodu
§ 38 odst. (1) a (2) týkající se požadavku na bezpečný provoz spotřebičů, přívod spalovacího vzduchu a požadavků vůči životnímu prostředí a zdraví osob nebo zvířat.

V zájmu objektivity je nutné poznamenat, že pokud by se striktně trvalo na dodržení první věty § 24 odst. (1), nebylo by možné vystavit revizní zprávu fakticky na žádnou spalinovou cestu, protože podmínky zde stanovené nelze prakticky zkontrolovat. Je proto třeba tuto větu chápat jako obecnou deklaraci funkce spalinové cesty.

Lze tedy shrnout, že je potvrzena nutnost revizní zprávy spalinové cesty a navíc je na úroveň vyhlášky posílena značná část ČSN 73 4201, a to včetně části týkající se revize spalinové cesty.


3.3 – zákon 133/1985 Sb. v aktualizovaném znění (požární zákon)

Nutnost provádění revizí spalinových cest lze vyvodit i z požárního zákona. K tomuto výkladu se ve svém stanovisku k interpelaci v Parlamentu ČR z července 2012 přiklonilo i Ministerstvo vnitra. Výklad vychází z § 1 odst. (2), který říká, že „Každý je povinen počínat si tak, aby nezavdal příčinu ke vzniku požáru, neohrozil život a zdraví osob, zvířata a majetek“. Důležitým faktorem je přitom konstatování, že se nejedná pouze o ochranu před požárem, ale rovněž obecnou ochranu života a zdraví. Do této oblasti spadají i rizika spojená s únikem spalin, a to včetně úniku za spotřebičů, u kterých teplota spalin nezavdává reálnou možnost vzniku požáru (plynové spotřebiče typu B a C) Za splnění této prevenční povinnosti lze považovat mimo jiné i plnění NV 91/2010, tj. i provádění revizí spalinových cest.

Je tedy chybné vysvětlení, že se požární zákon týká pouze fyzického požáru, tj. vzplanutí hořlavého materiálu. Týká se totiž i zplodin spalování, a to jak v případě požáru, tak v případě jejich úniku ze spotřebiče.


3.4 – nařízení vlády 91/0210 Sb. (o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv)

Detailnějším předpisem je tedy zmíněné nařízení vlády o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv 91/2010. Jak již bylo uvedeno výše je tento předpis v oblasti revize spalinových cest povýšen fakticky na úroveň zákona na základě § 119 stavebního zákona, čímž je rovněž deklarována jeho zákonná platnost.

Revizí spalinových cest se týká zejména § 5, který v odst. (2) předepisuje provedení revize v následujících případech:

před uvedením spalinové cesty do provozu nebo po každé stavební úpravě komína,
při změně druhu paliva připojeného spotřebiče paliv,
před výměnou nebo novou instalací spotřebiče paliv,
po komínovém požáru,
při vzniku trhlin ve spalinové cestě, jakož i při vzniku podezření na výskyt trhlin ve spalinové cestě.

Dále v § 5 odst. (1) definuje zhotovitele revize jako odborně způsobilou osobu, kterou je držitel živnostenského oprávnění v oboru kominík a současně revizní technik spalinových cest a konečně v § 6 odst. (2) předepisuje pro revizi písemnou formu dle přílohy č. 3.

Lze tedy, již opakovaně, shrnout, že revize spalinové cesty je obecně nutnou součástí v podstatě jakékoliv činnosti směřující ke vzniku nové nebo úpravě stávající spalinové cesty, a to i v případě, že dochází pouze k výměně spotřebiče. Dále je jasně definovaná osoba provádějící revizi, která musí mít současně dvě oprávnění (výuční list a oprávnění revizního technika spalinových cest).

Důsledkem poměrně silné reakce po vydání tohoto Nařízení vlády ze strany laické i odborné veřejnosti bylo vydání komentáře. Tento komentář byl vydán opakovaně v několika variantách, a to jednak požárníky, kominíky i soukromými osobami. Chvályhodným cílem bylo mimo jiné poskytnout revizním technikům jakýsi návod na praktické provádění revizí spalinových cest. Faktickým výsledkem je však bohužel pouze zcela obecný přehled všech teoreticky možných závad a rizik, která se ve spalinové cestě mohou vyskytnout. Vzhledem k této nekonkrétnosti a obecnosti, nepřináší do problematiky revizí spalinových cest nic nového, naopak v některých případech situaci spíše zamotává, a to zejména pro laiky.


3.5 – česká národní norma ČSN 73 4201:2010 (komíny a kouřovody – navrhování, provádění a připojování spotřebičů paliv)

Nejrozsáhlejším předpisem je ČSN 73 4201 komíny a kouřovody – navrhování, provádění a připojování spotřebičů paliv. Rozbor této normy je nad rámec tohoto článku, takže musí stačit vysvětlení, že zde jsou uvedeny konkrétní hodnoty pro jednotlivé parametry spalinových cest, jako např. výška, průměr, přístup, kontrolovatelnost, čistitelnost, materiály apod. Součástí je rovněž identický vzor revizní zprávy jako v nařízení vlády 91/2010.


3.6 – evropská harmonizovaná norma ČSN EN 15 287-1 + A1/A2:2010 (komíny – navrhování, provádění a přejímka komínů)

Harmonizovanou normu vydala i Evropská unie. Je to dvoudílná norma ČSN EN 15 287. Tato norma je v překladu obecně platná ve všech státech EU. Ovšem v případě, že jednotlivé státy mají vlastní národní normu, je tato národní norma nadřazena, i když by neměla být v přímém rozporu. Pro ČR je touto národní normou ČSN 73 4201.

Lze tedy shrnout, že pro provádění revizí spalinových cest postačí vycházet z národní normy.


3.7 – TPK K 01-01 (kontrola spalinových cest)

Společenstvo komínků ČR, které jako zájmové sdružení zastupuje část kominíků, vydalo v roce 2010 tzv. „Pravidla praxe“ – TPK. TPK zabývající se revizemi spalinových cest dosud vydáno nebylo, nicméně pro potřeby provádění revizí lze omezeně čerpat z TPK K 01-01 Kontrola spalinových cest. Úkony předepsané v tomto TPK pro kontrolu spalinových cest totiž ve značné míře vyhovují spíše rozsahu revize.

Toto TPK samozřejmě nelze pro revizi spalinových cest považovat za jakkoliv závazné, nicméně zejména pro laickou veřejnost může posloužit jako hrubý náhled do činností, které kominík, resp. revizní technik provádí.


Poptávka revize

Poptejte revizi a nejbližší technik se Vám ozve s nabídkou.

Poptat revizi

Informace pro techniky

 

Nejlépe hodnocení

Poslední registrace


Hlavní menu:

 • Úvod
 • Databáze techniků
 • Revize
 • Pro revizáky
 • Kontakty
 • Přeskočit na obsah


  Poptávka revize

  Poptejte revizi a nejbližší technik se Vám ozve s nabídkou.