Celkem zaregistrováno: Revizních techniků: 156 Firem: 105

Přeskočit na hlavní navigaciTlakové nádoby

Tlakové nádoby stabilní

Zajištění provádění revizí je zákonnou povinností všech provozovatelů tlakových zařízení vyplývající z vyhlášky ČUBP č. 18/1979 Sb. kterou se určují vyhrazená tlaková zařízení a navazující ČSN 690012. s uvedením pravidelných lhůt jednotlivých revizí a povinností provozovatelů. .

Provádíme revize tlakových nádob stabilních dle ČSN 69 0012:

Výchozí revize Před uvedením do provozu
1. provozní revize TNS do 14 dnů po uvedení do provozu
provozní revize TNS 1 x za rok
vnitřní revize TNS 1 x za 5 let
zkouška těsnosti TNS po otevření tlakového celku
tlaková zkouška TNS 1 x za 9 let
přezkoušení obsluhy TNS 1 x za 3 roky

u těchto vyhrazených zařízení:

 • expanzomaty membránové nebo expandery
 • boilery a protiproudové ohřívače
 • zásobníky na stlačený vzduch
 • vzdušníky kompresoru
 • vzdušníky kompresoru
 • odlučovače vody ze vzduchu

Tlakovou nádobou stabilní, netopenou se podle ČSN EN 286-1 a ČSN 690010 rozumí každá tlaková nádoba kruhového průřezu o objemu větším než 10 litrů (V)provozním přetlakem vyšším než 0,7 barg (p)  (0,07 MPa), u níž je hodnota bezpečnostního součinu p.V ≥ 100.

Dle dosud platné ČSN 690010 musí být tyto nádoby doloženy platným pasportem, který vystavuje výrobce, dovozce tlakových nádob nebo osoba s příslušným oprávněním.

Povinná výbava tlakových nádob stabilních:

Podle Vyhlášky Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu č.18/1979 Sb. a zákona č.174/1968 Sb. v platných zněních musí být každá tlaková nádoba – vyhrazené zařízení- opatřena:

 1. uzavírací a vypouštěcí armaturou
 2. tlakoměrem
 3. pojistným zařízením
 4. odvětrávacím zařízením
 5. příslušnou dokumentací prokazující způsobilost tlakové nádoby k provozu v rozsahu dle ČSN 690010-7.2

Vybavení tlakoměrem a pojistným zařízením není třeba, je-li dovolený konstrukční tlakové nádoby vyšší než nejvýše dosažitelný tlak zdroje a je-li zároveň vyloučena jakákoliv možnost jiného zvýšení tlaku v nádobě. 

Dokumentace

Každá tlaková nádoba musí mít revizní knihu (“pasport”) dle ČSN 690010. Nedílnou součástí pasportu je zpráva o výchozí a provozní revizi. Po vyzbrojení tlakové nádoby zákonnou bezpečnostní a měřící armaturou (pojistný ventil a tlakoměr) a uzavírací armaturou, provádí montážní organizace zkoušku provozním tlakem a zamontovanou armaturu zapisuje do pasportu. Pověřený revizní technik tl. nádob vypracovává výchozí revizní zprávu dle ČSN 690012 a tato se stává nedílnou součástí pasportu.
Tzv. “Prohlášení o shodě” tlakové nádoby je především součástí výrobní dokumentace nádoby. Nesouvisí však s nezbytným provozním předpisem tlakové nádoby.
 

Tlakoměry 

- jsou dovážené se závitem 1/4“, M20x1,5 apod. a se stupnicí v barech.Podle ČSN 690010-5.2 jsou na vzdušníky osazovány tlakoměry s takovým rozsahem stupnice, aby podle čl. 3.3   uvedené ČSN se měřený pracovní tlak pohyboval ve druhé třetině rozsahu stupnice. Dle článku 3.4. je nejvýše přípustný pracovní tlak z hlediska bezpečnosti  nádoby vyznačen  na stupnici červenou značkou.

Pojistné ventily 

- musí být voleny tak,aby se otevíraly při dosažení nejvyššího pracovního tlaku,který je pro danou tlakovou nádobu povolen. U přímočinných pojistných ventilů je podle čl.5.1.2 při otevírání pojistného ventilu povoleno krátkodobé překročení nejvyššího pracovního tlaku o10%.

Obsluha tlakových nádob

- tlakovou nádobu smí obsluhovat pouze osoba starší 18-ti let, která byla řádně proškolena a protokolárně přezkoušena. Proškolení a prozkoušení obsluhy provádí revizní technik tlakových nádob.
 

Provoz tlakových nádob 

- se řídí normou ČSN 690012 a návodem na obsluhu a údržbu  vystaveným výrobcem případně dovozcem. Provozovatel nádoby je podle této normy povinen do 14-ti dnů od uvedení nádoby do provozu  zajistit provedení první provozní prohlídky, která se potom pravidelně opakuje po každém roce provozu.

Nejdéle po 5-ti letech provozu je povinností provozovatele zajistit vnitřní revizi tlakové nádoby a po 9-ti letech provozu  novou tlakovou zkoušku  zkušebním tlakem. Tyto revize zajišťuje revizní technik tlakových nádob stabilních. Je-li nádoba  odstavena z provozu na dobu delší než 6 měsíců, nebo došlo-li k přemístění  stabilní tlakové nádoby, je nutno před  jejím opětovným uvedením do provozu zajistit novou revizi, zpravidla vnější i vnitřní a  to nezávisle na době, která uplynula od poslední revize.

Kontrola tlakoměrů a pojistných ventilů -

tlakoměry umístěné na nádobě se kontrolují vynulováním nejméně 1x za  tři měsíce, přičemž vynulování  se provádí pomocí trojcestného zkušebního kohoutu, namontovaného  pod tlakoměrem nebo  úplným vypuštěním tlaku z nádoby. Nejpozději 1x za dva roky se provádí kontrolní porovnání provozního tlakoměru se  zkušebním kontrolním ocejchovaným tlakoměrem zkušebního tech., nebo na zkušební stolici. Neklesne-li  při vynulování ručka tlakoměru  pod prvý dílek stupnice, nebo  je-li diference při kontrolní tlakové zkoušce vyšší než 5 % rozsahu stupnice kontrolovaného tlakoměru ,musí být tlakoměr vyměněn.

Pojistné ventily

- se zkouší  při provozním tlaku nadlehčením kuželky ventilu.

Pružinové pojistné ventily se takto zkouší nejméně 1x za měsíc. ( platí pro nádoby s pracovním přetlakem do 40 bar t.j. 4 MPa  a s teplotou pracovního media do 300°C).

O prováděných zkouškách  tlakoměrů a pojistných ventilů je provozovatel (pověřená a přezkoušená obsluha) povinen vést pravidelné kontrolní zápisy do provozního deníku tl. nádoby.

 

Druhy revizí a zkoušení nádob.

Výchozí revize 

- se provádí před uvedením nádoby do provozu.O výsledku musí být sepsána revizní zpráva, která je přílohou pasportu.

Provozní revize 

- první provozní revize se provádí do dvou týdnů po zahájení provozu tlakové nádoby a další pravidelně nejpozději vždy po roce od předchozí provozní prohlídky.

Zajišťovat pravidelné provozní revize je povinností provozovatele tlakové nádoby.

Provozní revizí se kontroluje zejména:

 • celkový stav nádoby, bezpečnostní výstroje,regulačních uzavíracích a blokovacích  zařízení, měřících přístrojů a pod.
 • zda zařízení dle bodu a) jsou udržovány, kontrolovány a zda je vedena předepsaná dokumentace
 • způsob provozu
 • čistota a pořádek v okolí nádoby a bezpečný přístup k nádobám
 • zda jsou výrobní štítky čitelné a nepoškozené
 • zda obsluha splňuje podmínky čl.6 Přílohy

Vnitřní revize 

- posuzuje se stav nádoby na zevní a vnitřní straně včetně všech výstupů výstroje.Vnitřní revize se provádí ve lhůtě ne delší než 5 let.s přihlédnutím ke konstrukci, stavu a stáří nádoby, provoznímu mediu a zvláštním provozním podmínkám.

Zkouška těsnosti 

- se provádí po každé vnitřní revizi a to provozním přetlakem. Provádí se zpravidla hydraulicky nebo pneumaticky.

Tlaková zkouška 

- se provádí nejpozději 1x za devět let od předchozí tlakové zkoušky zkušebním přetlakem. Provádí se zpravidla vodou nebo jinou nehořlavou kapalinou a to :

 • po každé opravě nebo rekonstrukci
 • po provozní přestávce delší než 2 roky,pokud je to na základě vnitřní revize shledáno nutným
 • po přemístění nádoby, pokud je to podle vnitřní revize nutné po překročení nejvyššího provozního tlaku,nebo teploty,při kterých mohlo dojít ke zhoršení jakosti,nebo mechanických vlastností materiálu stěn nádoby.

 

Nejdůležitější normy vztahující se k tlakovým nádobám:

ČSN-EN 286-1 Jednoduché tlakové nádoby netopené  pro vzduch a dusík

Část 1              Obsahuje konstrukci,výrobu a zkoušení ( typové zkoušky ) tlak. nádob

ČSN 690010 a ČSN 690012 Platí podpůrně k harmonizované normě ČSN-EN 286.1 do doby jejich oficiálního zrušení.

ČSN 690010-1  Všeobecná ustanovení a terminologie                 .

ČSN 690010-2  Kategorizace nádob námi používané tlakové nádoby pro vzduch jsou zařazeny do kategorie  č.4

ČSN 690010-3  Materiál pro výrobu tlakových nádob

ČSN 690010-4.1Výpočet pevnosti tlakových nádob

ČSN 69 0010-5  Výstroj tlakových nádob

 

Důležité :

ČSN 690010-5.3 Tlakoměry odstavec 3.6

Doslovný text: Tlakoměr musí být vybaven armaturou umožňující jeho kontrolu za provozu ( např.trojcestný kohout ), přičemž trojcestný kohout nesmí být použit pro nádoby 1.kategorie

ČSN 690010-5.2 článek 3.6 odstavec 2

Doslovný text: Armaturou umožňující kontrolu nebo výměnu tlakoměru  za provozu nemusí být vybaveny nádoby u kterých lze provádět kontrolu tlakoměru po vypuštění tlaku z nádoby.

Pozn.   Jelikož všechny námi dodávané vzdušníky jsou vybaveny na spodním dně nebo spodní části pláště ventilem ,nebo kohoutem na odpouštění kondenzátu,lze tímto ventilem nebo kohoutem a pojistným ventilem ze vzdušníku vypustit veškerý tlak a tak překontrolovat správné  nulování tlakoměru.Nutnost osazení trojcestného kohoutu pod tlakoměrem tudíž odpadá. Mezi tlakoměrem a nádobou nesmí být umístěna žádná uzavírací armatura s výjimkou zkušebního trojcestného kohoutu  (odst.3.9).

ČSN 690010-5.4-Pojistné ventily

Odst.4.2.3.-Pojistné ventily musí být namontovány tak,aby osa ventilové kuželky byla svislá. Pokud se umístí do jiné polohy, musí být pro tuto polohu konstruovány a tato možnost doložena potvrzením výrobce.

 

 


Poptávka revize

Poptejte revizi a nejbližší technik se Vám ozve s nabídkou.

Poptat revizi

Informace pro techniky

 

Nejlépe hodnocení

Poslední registrace


Hlavní menu:

 • Úvod
 • Databáze techniků
 • Revize
 • Pro revizáky
 • Kontakty
 • Přeskočit na obsah


  Poptávka revize

  Poptejte revizi a nejbližší technik se Vám ozve s nabídkou.