Celkem zaregistrováno: Revizních techniků: 157 Firem: 106

Přeskočit na hlavní navigaciRevizní zpráva

Revizní zpráva.

 

V současné době je obsah revizní zprávy, jako dokumentu o stavu  elektrického zařízení z hlediska bezpečnosti, upraven především ČSN 33 1500 a také částečně ČSN 33 2000-6 a ČSN 50110-1.

Nutno uvést, že technické normy jsou obecně nezávazné a jsou „zezávazněny“ buď souvisejícím právním předpisem (např. zák. č. 458/2000 Sb.) nebo jejich citacemi v různých dokumentech jako je ES Prohlášení o shodě, Protokol o typové zkoušce, Protokol o kusové zkoušce, Osvědčení o jakosti a kompletnosti a i diskutovaná revizní zpráva.

Z podstaty věci vyplývá, že normy uvedené revizním technikem v záhlaví jeho revizní zprávy se pro něho stávají závaznými a měly by se do tohoto dokumentu úplně promítnout. Každá revizní zpráva musí být ve shodě se základní normou pro provádění revizí elektrických zařízení ČSN 33 1500.

 

Neopominutelné náležitosti vypracované zprávy, jsou:

 •  druh revize (výchozí, pravidelná)

 • vymezení rozsahu ( přesná adresa, v případě potřeby upřesnění objektu, obecné vymezení revidovaného elektrického zařízení, typ napájecí sítě popř. místo rozdělení PEN, druh ochrany před nebezpečným dotykem živých částí a před nebezpečným dotykem neživých částí)

 • soupis použitých měřících přístrojů ( prokázání správnosti měření uvedením čísla kalibračního listu a stanovením chyby měření – ČSN 33 2000-6,  odd. 612, ČSN EN 50110-1, zák. č. 505/90, §11)

 • stručný popis provedených úkonů ( prohlídka elektrického zařízení a upřesnění revidovaných proudových okruhů, strojů a přístrojů, popis uložení kabelů, kontrola stupně ochrany krytem v závislosti na platném protokolu o určení vnějších vlivů, respektování pokynů výrobců, popis zkoušek ve smyslu ČSN 33 2000-6 a ČSN EN 50110-1,  záznam o provedených měřeních nejlépe ve formě přílohy )

 • soupis zjištěných závad s uvedením ustanovení platného předpisu, které bylo porušeno nebo nebylo splněno ( závady je vhodné členit na přímo ohrožující osoby , na závady snižující bezpečnost elektrického zařízení a na neshody s platnými technickými normami a předpisy )

 • datum zahájení, ukončení, vypracování a předání revizní zprávy

 •  jméno, podpis a evidenční číslo platného osvědčení revizního technika

 • závěr revize: elektrické zařízení je (není ) z hlediska bezpečnosti schopno provozu

 

Důležité a většinou nedodržované je ustanovení čl. 6.1.1 ČSN 33 1500, které hovoří o nutnosti uvedení seznamu a místa uložení všech při revizi využitých dokladů, u revizí prováděných dodavatelským způsobem povinnost tyto doklady přiložit jako přílohu zprávy.

 

Jedná se především o tyto doklady:

 • protokol o stanovení vnějších vlivů vypracovaný komisí ( není nutný prostory určené jinou normou nebo předpisem a pro jednoznačně normální prostory z hlediska nebezpečí úrazu el. proudem ), stanovení rozsahu zón s nebezpečím výbuchu i s výpočtem

 • dokumentace elektrického zařízení odpovídající skutečnému provedení ( ČSN 33 2000-6, ČSN 33 2000-5-51, ČSN EN 50 110-1 )

 • doklady o kontrole či revizi částí zařízení ( např. protokol o kusové zkoušce rozváděče )

 • doklady požadované zvláštními předpisy ( ES prohlášení o shodě výrobce nebo dovozce, certifikáty pro zařízení do zón s nebezpečím výbuchu, osvědčení o EMC, průvodní dokumentace podle zák. č. 102/2001 Sb., §4, doklady o způsobu  montáže a údržby elektrického zařízení – výrobku podle požadavku  zák. č. 22/97 Sb., §8, §13, NV č. 17/02 Sb., §2, § 3, §4  a  ČSN 33 2000-1, čl. 13N7.2. apod. )

 • při provádění pravidelné revize musí být k dispozici výchozí revizní zpráva, která je podkladem pro ověření aktuálnosti výše uvedených dokladů

 

V revizní zprávě může být uveden termín další pravidelné revize dle platných tabulek ČSN 33 1500, v případě zjištění stavu zařízení a instalace, který vyžaduje kratší periodu kontrol, je nutno na tuto skutečnost upozornit provozovatele.

Dále je možno uvádět základní povinnosti provozovatele elektrického zařízení a upozornění na potřebu rekonstrukce v případech, kdy je zjištěna již značná degradace a zastarání instalace.

Termíny odstranění závad není možno podmiňovat,  od okamžiku podpisu je to povinností provozovatele.

Objevené závady přímo ohrožující osoby a hrozící např. požárem je potřeba zajistit okamžitě může se následně jednat i o trestný čin ve smyslu obecného ohrožení a zanedbání povinností.

Ing. Pavel Trhlík

 

 


Poptávka revize

Poptejte revizi a nejbližší technik se Vám ozve s nabídkou.

Poptat revizi

Informace pro techniky

 

Nejlépe hodnocení

Poslední registrace


Hlavní menu:

 • Úvod
 • Databáze techniků
 • Revize
 • Pro revizáky
 • Kontakty
 • Přeskočit na obsah


  Poptávka revize

  Poptejte revizi a nejbližší technik se Vám ozve s nabídkou.