Celkem zaregistrováno: Revizních techniků: 157 Firem: 106

Přeskočit na hlavní navigaciPožární systémy

Revize požárně bezpečnostních zařízení

Povinnost zajišťovat revize (pravidelné kontroly provozuschopnosti) u hasících přístrojů a požárně bezpečnostní zařízení vychází z § 5 zákona 133/1985 Sb. o požární ochraně.

Konkrétní podmínky pravidelných kontrol pak z vyhlášky č. 246/2001 Sb. o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci).

 

U jakých zařízení a jak často se musí provádět revize:

Přenosné, pojízdné a přívěsné hasící přístroje, Revize všech typů  hasicích přístrojů je potřeba provádět minimálně jednou ročně! 

Dále pak periodické kontroly vodních a pěnových hasicích přístrojů min. 1 x za 3 roky, ostatních hasicích přístrojů minimálně 1x za 5 let.

Elektrická požární signalizace, zařízení dálkového přenosu, zařízení pro detekci hořlavých plynů a par, autonomní požární signalizace, ruční požárně poplachové zařízení.
U elektrické požární signalizace se kromě pravidelných jednoročních kontrol provozuschopnosti provádějí zkoušky činnosti elektrické požární signalizace při provozu, a to:

 • jednou za měsíc u ústředen a doplňujících zařízení,
 • jednou za půl roku u samočinných hlásičů požáru a zařízení, které elektrická požární signalizace ovládá) -  1x ročně.

Stabilní a polostabilní hasicí zařízení, automatické protivýbuchové zařízení, samočinné hasicí systémy 1x ročně.

Zařízení pro odvod kouře a tepla, zařízení přetlakové ventilace, kouřová klapka včetně ovládacího mechanismu, kouřotěsné dveře, zařízení přirozeného odvětrání kouře, 1x ročně.

Požární nebo evakuační výtah, nouzové osvětlení, nouzové sdělovací zařízení, funkční vybavení dveří, bezpečnostní a výstražné zařízení  1x ročně..

Vnější požární vodovod včetně nadzemních a podzemních hydrantů, plnících míst a požárních výtokových stojanů, vnitřní požární vodovod včetně nástěnných hydrantů, hadicových a hydrantových systémů, nezavodněné požární potrubí  1x ročně.

Požární klapka, požární dveře a požární uzávěry otvorů včetně jejich funkčního vybavení, systémy a prvky zajišťující zvýšení požární odolnosti stavebních konstrukcí nebo snížení hořlavosti stavebních hmot, vodní clony, požární přepážky a ucpávky 1x ročně.

 

Požadavky na revize:

Před uvedením zařízení do provozu. 

Před uvedením požárně bezpečnostního zařízení do provozu, kromě ručně ovládaných požárních dveří a požárních uzávěrů otvorů, systémů a prvků zajišťujících zvýšení požární odolnosti stavebních konstrukcí nebo snížení hořlavosti stavebních hmot, požárních přepážek a ucpávek, zabezpečuje osoba uvedená v § 6 odst. 2 provedení funkčních zkoušek. Při funkčních zkouškách se ověřuje, zda provedení požárně bezpečnostního zařízení odpovídá projekčním a technickým požadavkům na jeho požárně bezpečn. funkci.

Prokázání provozuschopnosti

Provozuschopnost instalovaného požárně bezpečnostního zařízení se prokazuje dokladem o jeho montáži, funkční zkoušce, kontrole provozuschopnosti (revizi), údržbě a opravách provedených podle podmínek stanovených touto vyhláškou. U vyhrazených požárně bezpečnostních zařízení, a stanoví-li tak průvodní dokumentace výrobce, i u dalších požárně bezpečnostních zařízení se provozuschopnost prokazuje také záznamy v příslušné provozní dokumentaci (např. provozní kniha).

Provozuschopnost hasícího přístroje se prokazuje dokladem o provedené kontrole (revizi), kontrolním štítkem a plombou spouštěcí armatury.

Způsob provádění revize

Kontrola provozuschopnosti požárně bezpečnostního zařízení se provádí v rozsahu a způsobem stanoveným právními předpisy, normativními požadavky a průvodní dokumentací jeho výrobce nejméně jednou za rok, pokud výrobce, ověřená projektová dokumentace nebo podrobnější dokumentace anebo posouzení požárního nebezpečí nestanoví lhůty kratší.

Při nefunkčnosti zařízení

Je-li požárně bezpečnostní zařízení shledáno nezpůsobilým plnit svoji funkci, musí se tato skutečnost na zařízení a v prostoru, kde je zařízení instalováno, zřetelně vyznačit. Provozovatel v takovém případě provede opatření k jeho neprodlenému uvedení do provozu a prostřednictvím odborně způsobilé osoby nebo technika požární ochrany zabezpečí v potřebném rozsahu náhradní organizační, popřípadě technická opatření. Náhradní opatření se zajišťují do doby opětovného uvedení zařízení do provozu.

 


Poptávka revize

Poptejte revizi a nejbližší technik se Vám ozve s nabídkou.

Poptat revizi

Informace pro techniky

 

Nejlépe hodnocení

Poslední registrace


Hlavní menu:

 • Úvod
 • Databáze techniků
 • Revize
 • Pro revizáky
 • Kontakty
 • Přeskočit na obsah


  Poptávka revize

  Poptejte revizi a nejbližší technik se Vám ozve s nabídkou.