Celkem zaregistrováno: Revizních techniků: 156 Firem: 101

Přeskočit na hlavní navigaciSpalinové cesty

                                  Kontrola spalinové cesty

VYHLÁŠKA 34

 ze dne 22. ledna 2016

 o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty

Ministerstvo vnitra stanoví podle § 101 písm. a) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění zákona č. 203/1994 Sb., zákona č. 237/2000 Sb. a zákona č. 320/2015 Sb., k provedení § 44 odst. 3, § 45 odst. 2 a § 47 odst. 3. zákona:

 

Způsob čištění spalinové cesty

1)     Čištění spalinové cesty se provádí odstraněním pevných látek, usazenin a nečistot ze spalinové cesty a jejích komponentů a výběrem pevných částí spalin nahromaděných v půdici komínového průduchu a kondenzátů ze spalinové cesty.

2)     Nelze-li spalinovou cestu vyčistit způsobem podle odstavce 1, lze provézt čištění komínu odolného proti vyhoření sazí vypalováním. Vypalování komínu smí provádět pouze oprávněná osoba.

 

 Způsob kontroly spalinové cesty

 Kontrola spalinové cesty se provádí po jejím vyčištění posouzením

a)    toho, zde stav a provedení spalinové cesty v době kontroly odpovídá technickým požadavkům, podle kterých byla spalinová cesta navržena, provedena a bylo zahájeno její užívání,

b)     toho, zda stav a provedení spalinové cesty zajistí, aby za všech provozních podmínek připojených spotřebičů paliv byly spaliny bezpečně odvedeny a rozptýleny do volného ovzduší,

c)     zajištění volného a bezpečného přístupu ke spalinové cestě a k jejím vybíracím, vymetacím, kontrolním, měřícím a čistícím otvorům,

d)     spalinové cesty z hlediska dodržení bezpečných vzdáleností od hořlavých předmětů a stavebních hmot třídy reakce na ohen B až F

e)     zajištění požární bezpečnosti viditelných a přístupových míst spalinové cesty, zvláště při postupu spalinové cesty stavebními konstrukcemi,  půdním prostorem nebo střechou a vývodu spalin obvodovou stěnou stavby,

f)       jejího stavebně technického stavu a

g)     toho, zda nedošlo k zásadním změnám oproti stavu zjištěnému při minulé kontrole nebo revizi. 

 

Revize spalinové cesty se provádí:

a)     před uvedením nové spalinové cesty do provozu nebo po každé stavební úpravě komínu,

b)     při změně druhu paliva připojeného spotřebiče paliv,

c)      před připojením spotřebiče paliv do nepoužívané spalinové cesty,

d)     před výměnou spotřebiče paliv s výjimkou stejného druhu, typu, provedení a výkonu za podmínky, že způsobilost spalinové cesty je  potvrzena zprávou o provedení čištění a kontroly spalinové cesty,

e)     po komínovém požáru,

f)      při vzniku trhlin při vzniku podezření na výskyt trhlin ve spalinové cestě. 

 

 

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 34/2016 Sb.

 

Způsob revize spalinové cesty

Revize spalinové cesty se provádí:

a)      posouzením shody provedení spalinové cesty s projektovou dokumentací, 

b)      ověřením, zda je spalinová cesta opatřena identifikačním štítkem,

c)      posouzením, zda provedení a stav spalinové cesty zajistí, aby za všech provozních  podmínek připojeného spotřebiče paliv byly spaliny bezpečně odvedeny a rozptýleny do  volného ovzduší,

d)     ověřením, zda je na kompletní spalinovou cestu, případně její jednotlivé komponenty vydáno  prohlášení výrobce o stálosti vlastností,

e)     prohlídkou spalinové cesty, při které se kontroluje zejména:

1)      dodržení montážního návodu výrobce spalinové cesty;

2)      vyplnění a pravdivost údajů uvedeném na identifikačním štítku;

3)      úplnost a sestavení jednotlivých dílů spalinové cesty;

4)    zda nedošlo při přepravě, nakládání nebo montáži s jednotlivými díly spalinové cesty k jejich poškození (trhlinky v  keramických vložkách, poškozený komínový plášť, poškozená izolace, poškozené těsnění, poškozené těsnící proužky apod.); 

5)     zda je dodržen požadovaný sklon kouřovodu a jeho polohové vedení zajišťuje plynulé proudění spalin;

6)     zda jsou na spalinové cestě provedeny a jsou přístupné a funkční veškeré předepsané otvory pro čištění, kontrolu, vymetání, vybírání a měření;

7)     zda přístup k čištění a kontrole komínu jeho ústím odpovídá normové hodnotě;  

8)    zda jsou správně namontována všechna přídavná zařízení (např. tlumiče hluku, kompenzátory, spalinové klapky, regulátory tahu apod.);

9)     zda jsou bezpečně namontovány všechny statické prvky zajišťující sabilitu spalinové cesty a konstrukční díly pro ochranu před povětrnostními vlivy a vlivy vnitřního prostředí stavby (např.postupu komínového tělesa střešním pláštěm včetně parotěsné zábrany apod.);

10)   zda nejsou v prostoru, ve kterém je umístěn spotřebič paliv typu B, umístěna podtlaková zařízení, která by mohla negativně ovlivnit funkci obvodu spalin (např. podtlakové ventilátory větracího zařízení, digestoř,krby, apod.); 

11)  zda jsou zazděny případně uzavřeny veškeré montážní otvory v komínovém plášti, a zda je zajištěna dilatace komínové vložky v komínovém plášti; 

12)     zda je po celé délce spalinová cesta průchodná a je zachována její vnitřní světlost;

13)     zda kouřovod nezasahuje v sopouchu do komínového průduchu;

14)     zda ve spojích přetlakového a vysokopřetlakového komínu nejsou těsnící elementy uvolněné nebo nevyčnívají ze spoje; 

15)    zda je průchozí zadní větrání případně vzduchový průduch;

16)     zda jsou dodrženy bezpečné vzdálenosti spalinové cesty od hořlavých předmětů a hořlavých stavebních hmot třídy reakce na oheň B až F;

17)    zda je zajištěna požární odolnost spalinové cesty (z vnějšku ven) požadovaná pro konkrétní části budovy, přes které spalinová cesta prochází; 

18)     zda jsou postupy viditelných a přístupných mísz spalinové cestystavebními konstrukcemi, půdním prostorem nebo střechou a vývodů spalin obvodovou stěnou stavby v souladu s normovými hodnotami;                    ;

 

f)     lineárním měřením, které se ověřuje :

1)     zda jsou dodrženy požadavky na vnitřní světlost a vnější velikost spalinové cesty a polohové a výškové vedení spalinové cesty (především účinná a neúčinná výška komínového tělesa, délka svislého kouřovodu s funkcí komínu, účinná výška a délka kouřovodu a vývodu spalin, včetně polohových změn, délka spalinové cesty ve vytápěných a nevytápěných prostoru, osové výšky sopouchů u společného komínu apod.;

2)    zda je dodržena největší dovolená vzdálenost kotevních prvků na spalinové cestě a největší dovolená výška komínu, svislého kouřovodu s funkcí komínu nebo komínového nástavce nad poslední podporou;

3)     zda výška ústí komínu, svislého kouřovodu s funkcí komínu případně komínového nástavce odpovídá normovým hodnotám;  

4)    zda je dodržena předepsaná výška svislé části kouřovodu;

5)    zda umístění vývodu spalin na obvodovém plášti objektu odpovídá normovým hodnotá;

 

g)   ověřením těsnosti spalinové cesty - toto ověření revizním technikem spalinových cest provede, jestliže z důsledků předchozí prohlídky pojme podezření, že spalinová cesta vykazuje netěsnosti. V rámci revize spalinové cesty se ověření těsnosti spalinové cesty provede i na žádost objednatele. Ověření těsnosti spalinové cesty se provede: 

1)    Kouřovou zkouškou - zkouškou těsnosti kouřem (u komínu třídy N1 a N2)

2)    Tlakovou zkouškou - zkouškou plynotěsnosti ( u komínu třídy P1, P2, H1, H2).Tlaková zkouška spalinové cesty se provede stlačením vzduchem nebo inertním plynem při teplotě 20°C . Zkušební přetlak je 200Pa u přetlakovové spalinové třídy P1 a P2, nebo 500Pa u vysokopřetlakových spalinových cest třídy H1 a H2. Povolený únik je stanoven v ČSN EN 1443.

 

h)    ověřením funkčnosti spalinové cesty a dostatečnosti přívodu spalovacího vzduchu - toto ověření revizní technik spalinových cest provede, jestliže z výsledků předchozí prohlídky a měření pojme podezření, že spalinová cesta není způsobilá bezpečně odvádět spaliny od připojeného spotřebiče do volného ovzuší. Ověření funkčnosti spalinové cesty a dostatečnosti přívodu spalovacího vzduchu se provede: 

1)    uvedením spotřebiče do provozního stavu (pokud je to technicky možné a následným měřením teploty spalin, komínového tahu, přebytku vzduchu, účinnosti spalování, teploty vzduchu v místě instalace a venkovní teploty vzduchu tak, aby bylo možné ověřit, že spalinová cesta bude funkční za všech provozních podmínekpřipojeného spotřebiče paliv; 

2)    provedením 4 Pa testu (plynná paliva) nebo 8 Pa testu (pevná paliva)

3)     měřením hodnoty CO v místě instalace spotřebiče

 

 

 

 

 

 

 


Poptávka revize

Poptejte revizi a nejbližší technik se Vám ozve s nabídkou.

Poptat revizi

Informace pro techniky

 

Nejlépe hodnocení

Poslední registrace


Hlavní menu:

  • Úvod
  • Databáze techniků
  • Revize
  • Pro revizáky
  • Kontakty
  • Přeskočit na obsah


    Poptávka revize

    Poptejte revizi a nejbližší technik se Vám ozve s nabídkou.